Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Civilinės bylos nagrinėjimo sustabdymas nepagrįstas, kai byla sustabdoma vien dėl to, nes teismui nėra žinoma, ar procesinį dokumentą pateikęs asmuo gali atstovauti bendrovę.

 

 

Civilinė byla Nr. 2-976-180/2015

Teisminio proceso Nr. 2-55-3-02234-2014-3

Procesinio sprendimo kategorija: 113.6.1.3; 122.4.

(S)

LIETUVOS APELIACINIS TEISMAS

N U T A R T I S

LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. gegužės 21 d.

Vilnius

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo akcinės bendrovės „BIRAČ EUROPE“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-153-577/2015 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Butvita“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „BIRAČ EUROPE“ dėl skolos priteisimo ir atsakovo akcinės bendrovės „Birač Europe“ priešieškinį bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Butvita“ dėl sutarties pripažinimo negaliojančia,

n u s t a t ė :

  1. Ginčo esmė

Ieškovas BUAB „Butvita“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ 136 000 Lt skolos, 15 939,20 Lt delspinigių, 6 procentus palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas.

Atsakovas AB „BIRAČ EUROPE“ pateikė priešieškinį, prašydamas pripažinti negaliojančia ab initio 2012 m. gruodžio 3 d. paslaugų teikimo sutartį, sudarytą tarp ieškovo BUAB „Butvita“ ir atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 25 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Butvita“ ieškinį atsakovui AB „BIRAČ EUROPE“ dėl skolos priteisimo iki kitose civilinėse ir administracinėse bylose įsiteisėjusiais teismų sprendimais bus išspręsti ginčai dėl atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ vadovo paskyrimo teisėtumo.

Teismas nustatė, kad pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje atsakovą atstovavo du atstovai: advokatas A. U., veikdamas pagal 2014 m. sausio 20 d. pasirašytą atstovavimo sutartį su AB „BIRAČ EUROPE“ direktoriumi V. M. ir advokatas L. L., veikdamas pagal 2014 m. lapkričio 5 d. pasirašytą atstovavimo sutartį su AB „BIRAČ EUROPE“ direktore D. S.. Remdamasis Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo duomenimis, teismas nustatė, kad 2014 m. sausio 3 d. sprendimu bendrovės vadovu buvo išrinktas V. M., tačiau atlikto notarinio veiksmo – tvirtinamojo įrašo, kuriuo patvirtintas prašyme surašytų duomenų dėl V. M. išrinkimo bendrovės vadovu tikrumas, galiojimas yra sustabdytas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 27 d. nutartimi, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartimi sustabdytas Juridinių asmenų registro skyriaus 2014 m. sausio 6 d. sprendimo, kuriuo vadovu įregistruotas V. M., galiojimas. Nustatė, kad dėl AB „BIRAČ EUROPE“ direktoriaus ir valdybos pakeitimo teisėtumo šiuo metu vyksta teisminiai ginčai. Teismas rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-690/2014, pateiktais išaiškinimais, kad tinkamo atstovavimo AB „BIRAČ EUROPE“ klausimas yra kitų bylų nagrinėjimo dalykas, todėl bylose, nesusijusiose su vadovų paskyrimo teisėtumu, iš principo neįmanoma nustatyti, ar 2014 m. sausio 3 d. įvykęs vadovo pasikeitimas yra teisėtas ir kas yra teisėtas bendrovės vadovas; siekiant išvengti situacijos, kai šaliai niekas neatstovauja, tokiu atveju kol kitose bylose išsispręs ginčai dėl vadovo teisėtumo, atstovauti šaliai turėtų būti leista abiem atstovams. Nustatė, kad vadovaujantis paminėta Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi, nagrinėjamoje byloje buvo priimami abiejų atsakovo atstovų teikti atsiliepimai ir triplikai, tačiau vienam iš atsakovo atstovų – advokatui L. L. pateikus AB „BIRAČ EUROPE“ vardu priešieškinį, kuriame formuluojami savarankiški reikalavimai pripažinti ginčo sutartį negaliojančia ab initio, situacija pasikeitė iš esmės. Priešieškinio priėmimo stadijoje neįmanoma nuspręsti ar pareiškimą suinteresuoto asmens vardu padavė įgaliotas asmuo.

Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendė, kad yra pagrindas stabdyti civilinę bylą CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu iki kitose civilinėse ir administracinėse bylose įsiteisėjusiais teismų sprendimais bus išspręsti ginčai dėl atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ vadovo paskyrimo teisėtumo.

III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

Atsakovas AB „BIRAČ EUROPE“, atstovaujamas advokato L. L. (atstovavimo sutartis su D. S.) pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai sustabdė civilinę bylą, nes nėra CK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytų privalomam bylos nagrinėjimui būtinų sąlygų ir pagrindų. Kitose bylose sprendžiamas AB „BIRAČ EUROPE“ vadovo pakeitimo teisėtumo klausimas neturi visiškai jokios įtakos šioje civilinėje byloje sprendžiamam ginčui tarp šalių. Byloje jau yra AB „BIRAČ EUROPE“ atsiliepimai, pateikti abiejų atsakovo atstovų, kuriuose išdėstyta vienareikšmiška pozicija, kad AB „BIRAČ EUROPE“ nepritaria BUAB „Butvita“ ieškiniui ir prašo jį atmesti. Tai, kad yra pareikštas priešieškinys, kuriuo ginčijama BUAB „Butvita“ reikalavimo pagrindą sudaranti sutartis, negali būti vertinama kaip abiejų atsakovo atstovų pozicijų išsiskyrimas. Priešieškinys atitinka AB „BIRAČ EUROPE“ interesus ir neprieštarauja kito atstovo – advokato A. U. iki šiol byloje išdėstytai pozicijai. Teismas turi galimybę ir teisę pats nustatinėti šiai civilinei bylai svarbias aplinkybes ir faktus, todėl kitose civilinėse bylose sprendžiamas ginčas dėl vadovo teisėtumo neturės jokios prejudicinės ar res judicata įtakos šioje civilinėje byloje nagrinėjamam ginčui.
  2. Atsakovo atstovavimo klausimas susidariusioje situacijoje jau buvo išspręstas Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-690/2014. Minėtoje nutartyje nurodyta, kad ankstesnio vadovo, kuris pakeičiamas vėliau ginčijamu valdybos sprendimu, pasirašyta atstovavimo sutartis, kol nėra nutraukta, turėtų galioti, nes dėl naujo vadovo išrinkimo teisėtumo vyksta teisminis ginčas. Siekiant išvengti situacijos, kai šaliai niekas neatstovauja, tokiu atveju, kol kitose bylose išsispręs ginčai dėl vadovo teisėtumo, atstovauti šaliai turėtų būti leista abiems atstovams.
  3. Skundžiamos nutarties rezoliucinėje dalyje nėra įvardinta dėl kokių konkrečių bylų yra stabdoma ši civilinė byla. Toks neapibrėžtas ir nekonkretus bylos sustabdymo terminas nėra suderinamas su civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principu bei civilinio proceso tikslu – kuo greitesniu teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimu.
  4. Teismas nesprendė priešieškinio priėmimo klausimo, tuo iš esmės apribodamas atsakovo teisę į teisminę gynybą.

Atsakovas AB „BIRAČ EUROPE“, atstovaujamas advokato A. U. (atstovavimo sutartis su V. M.) pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti toliau.

Nurodė, kad vykstantis ginčas, kuriuo siekiama nustatyti kas yra tinkami AB „BIRAČ EUROPE“ atstovai, neužkerta galimybės visiems atsakovo atstovams veikti civilinėje byloje, jeigu jų interesai sutampa. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-690/2014, leido atstovauti AB „BIRAČ EUROPE“ tiek advokatui L. L., tiek ir advokatui A. U.. Skundžiamą nutartį teismas priėmė dėl to, kad vienas iš atstovų pateikė priešieškinį, o priešieškinio priėmimo stadijoje nėra galimybės nuspręsti, ar jį (priešieškinį) suinteresuoto asmens vardu padavė įgaliotas asmuo. Kartu su šiuo priešieškiniu AB „BIRAČ EUROPE“, atstovaujamas advokato A. U., teikia priešieškinį, kuriuo taip pat prašo pripažinti negaliojančia tarp šalių 2012 m. gruodžio 3 d. pasirašytą sutartį ir pažymi, kad palaiko advokato L. L. pareikštą priešieškinį.

Atsakovas AB „BIRAČ EUROPE“, atstovaujamas advokato A. U., pateikė atsiliepimą į atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“, atstovaujamo advokato L. L., atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą.

Nurodė, kad sutinka su atskiruoju skundu. Nėra CPK 163 straipsnio 3 punkte nustatytų būtinų pagrindų bylos sustabdymui. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartyje išdėstyta pozicija dėl AB „BIRAČ EUROPE“ atstovavimo civilinėse bylose. Atskirajame skunde pagrįstai nurodoma, kad teismas bylą sustabdė nenurodydamas kurios civilinės ar administracinės bylos išnagrinėjimas yra reikšmingas ir sietinas su sustabdyta byla.

Atsakovas AB „BIRAČ EUROPE“, atstovaujamas advokato L. L., pateikė atsiliepimą į atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“, atstovaujamo advokato A. U., atskirąjį skundą, prašydamas jį (skundą) tenkinti, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą.

Nurodė, kad abiejų atsakovų atstovų interesai neprieštarauja vienas kitam. Teismas turi galimybę ir teisę pats nustatinėti šiai civilinei bylai svarbias aplinkybes ir faktus, todėl kitose civilinėse bylose sprendžiamas ginčas dėl vadovo teisėtumo neturės jokios prejudicinės ar res judicata įtakos šioje civilinėje byloje nagrinėjamam ginčui. Sustabdydamas civilinę bylą ir neapibrėžtą terminą nespręsdamas AB „BIRAČ EUROPE“ pateikto priešieškinio priėmimo klausimo, teismas nepagrįstai apribojo atsakovo teisę į teisminę gynybą.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

Atskirieji skundai tenkintini.

Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

Bylos sustabdymas – procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo laikinas sustabdymas neapibrėžtam terminui. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės (CPK 1623 str.).

Pagal civilinės bylos sustabdymo pagrindus įstatymo išskirtos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 str.) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas teisės normų, reglamentuojančių civilinės bylos sustabdymo pagrindus, taikymą, yra konstatavęs, kad, nepaisant to, dėl kurios rūšies civilinės bylos sustabdymo pagrindo egzistavimo yra sprendžiama, abiem atvejais turi būti nustatytos objektyvios aplinkybės, kliudančios išspręsti civilinę bylą. Byla sustabdoma iki tol, kol išnyksta sustabdymo pagrindą sudariusios aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-187/2011).

Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad šiuo metu vyksta teisminiai ginčai dėl to, kas yra teisėtas atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ vadovas: V. M. ar D. S., skundžiama nutartimi CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu sustabdė civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Butvita“ ieškinį atsakovui AB „BIRAČ EUROPE“ dėl įsiskolinimo priteisimo iki kitose civilinėse ir administracinėse bylose įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimais bus išspręsti ginčai dėl atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ vadovo paskyrimo teisėtumo.

Bylos duomenys (Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas) įrodo, kad 2014 m. sausio 3 d. sprendimu AB „BIRAČ EUROPE“ vadovu buvo išrinktas V. M.. Iki tol bendrovės vadove buvo D. S.. Juridinių asmenų registro išplėstiniame išrašė nurodyta, kad atlikto notarinio veiksmo – tvirtinamojo įrašo, kuriuo patvirtintas prašyme surašytų duomenų dėl V. M. išrinkimo bendrovės vadovu tikrumas, galiojimas yra sustabdytas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 27 d. nutartimi, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 30 d. nutartimi sustabdytas Juridinių asmenų registro skyriaus 2014 m. sausio 6 d. sprendimo, kuriuo vadovu įregistruotas V. M., galiojimas (1 t., 44-52 b. l.). Nustatyta, kad pasirengimo bylos nagrinėjimo metu procesinius dokumentus (atsiliepimus į ieškinį, triplikus) teikė du atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ atstovai, t. y. advokatas A. U., veikdamas pagal 2014 m. sausio 20 d. pasirašytą atstovavimo sutartį su AB „BIRAČ EUROPE“ direktoriumi V. M. ir advokatas L. L., veikdamas pagal 2014 m. lapkričio 5 d. pasirašytą atstovavimo sutartį su AB „BIRAČ EUROPE“ direktore D. S.. Abiejų atsakovo atstovų pozicijos byloje sutapo. Atsižvelgdamas į tai bei remdamasis Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 8 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-690/2014, pateiktais išaiškinimais, kad siekiant išvengti situacijos, kai šaliai niekas neatstovauja, tokiu atveju kol kitose bylose išsispręs ginčai dėl vadovo teisėtumo, atstovauti šaliai turėtų būti leista abiem atstovams, teismas nematė kliūčių priimti abiejų atstovų teikiamus procesinius dokumentus ir rengtis bylos nagrinėjimui. Situacija pasikeitė tuomet, kai vienas iš atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ atstovų advokatas L. L. pateikė priešieškinį, kuriuo ginčijo tarp šalių 2012 m. gruodžio 3 d. pasirašytą paslaugų teikimo sutartį. Įvertinęs tai, pirmosios instancijos teismas sprendė, kad priešieškinio priėmimo stadijoje nėra įmanoma nuspręsti, ar jį (priešieškinį) suinteresuoto asmens vardu padavė įgaliotas asmuo, todėl bylą, kaip minėta, sustabdė CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu.

Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo pareiga tokiu atveju sustabdyti bylą paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupomos tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2004; 2004 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-620/2004; 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006; 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009 ir kt.). Be to, negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, jog teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti. Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra tiesioginio teisinio ryšio, nėra pagrindo stabdyti bylos pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-260/2005; 2005 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-268/2005; 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-309/2009 ir kt.).

Apeliacinės instancijos teismo sprendimu, pirmosios instancijos teismas bylos sustabdymą šiuo atveju pritaikė formaliai, ne tik konkrečiai neįvardindamas dėl kurios civilinės ir (ar) administracinės bylos yra stabdoma ši civilinė byla, bet ir nenustatinėdamas civilinių ir (ar) administracinių bylų tiesioginio ryšio, nemotyvuodamas, kokie teisiškai reikšmingi faktai turi būti nustatyti kitoje byloje, t. y. nenurodė, koks prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys yra tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, dėl kurios yra sustabdyta ši byla. Nors kitose civilinėse ir (ar) administracinėse bylose yra sprendžiamas ginčas dėl to, kas yra teisėtas atsakovo AB „BIRAČ EUROPE“ vadovas: V. M. ar D. S., tačiau pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nesiekė išsiaiškinti, kas šiuo metu, vykstant ginčams dėl vadovo teisėtumo, atstovauja bendrovę. Bylos duomenys (Juridinių asmenų registro išrašas) įrodo, kad šiuo metu yra sustabdytas tvirtinamojo įrašo ir Juridinių asmenų registro skyriaus sprendimas, kuriuo AB „BIRAČ EUROPE“ vadovu išrinktas ir įregistruotas V. M., tačiau duomenų, kad būtų sustabdyti D. S. įgaliojimai, byloje nėra. Taigi pirmosios instancijos teismas, spręsdamas priešieškinio priėmimą, klausimą, kas gali tinkamai atstovauti AB „BIRAČ EUROPE“ (pvz., ar D. S., kurios įgaliojimai nėra sustabdyti, ar abu atstovai, pateikdami priešieškinį, ar, esant ginčui, bendrovės akcininkas), galėjo spręsti, taikydamas priešieškinio trūkumų šalinimo institutą, o ne stabdydamas bylos nagrinėjimą.

Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad nors priešieškinį AB „BIRAČ EUROPE“ vardu padavė vienas iš atstovų advokatas L. L. (atstovavimo sutartis su vadove D. S.), tačiau kartu su atskiruoju skundu buvo pateiktas ir kito atsakovo atstovo advokato A. U. (atstovavimo sutartis su vadovu V. M.) priešieškinis dėl 2012 m. gruodžio 3 d. paslaugų sutarties pripažinimo negaliojančia bei patvirtinimas, kad palaiko atstovo advokato L. L. pateiktą priešieškinį (2 t., 76-79 b. l.). Taigi stabdyti bylos nagrinėjimo nebėra pagrindo dar ir dėl to, kad priešieškiniai dėl sutarties pripažinimo negaliojančia jau yra pateikti abiejų atsakovo atstovų, o pirmosios instancijos teismui nebėra kliūčių išspręsti jų priėmimo klausimo.

Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad pirmosios instancijos teismui priėmus skundžiamą nutartį stabdyti civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Butvita“ ieškinį atsakovui AB „BIRAČ EUROPE“ dėl įsiskolinimo priteisimo, matoma prieštaringa situacija. Iš skundžiamos nutarties nustatyta, kad ieškovui BUAB „Butvita“ pateikus ieškinį atsakovui AB „BIRAČ EUROPE“ dėl įsiskolinimo priteisimo, teismas, iš esmės nematė procesinių kliūčių rengtis bylos nagrinėjimui, nes procesinius dokumentus (atsiliepimus, triplikus) teikė abu atsakovo atstovai. Situacija pasikeitė tik po to, kai vienas iš atsakovo atstovų pateikė priešieškinį, nes teismas negalėjo nuspręsti, ar paminėtą procesinį dokumentą pateikęs asmuo gali atstovauti bendrovę. Taigi nors pirmosios instancijos teismui kliūtį toliau nagrinėti bylą sudarė priešieškinio pateikimas, tačiau, nepaisant to, teismas civilinės bylos nagrinėjimą sustabdė tik pagal ieškovo BUAB „Butvita“ ieškinį atsakovui AB „BIRAČ EUROPE“ dėl įsiskolinimo priteisimo, o priešieškinio priėmimo klausimas liko neišspręstas.

Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sustabdė civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Butvita“ ieškinį atsakovui AB „BIRAČ EUROPE“ dėl įsiskolinimo priteisimo, todėl yra pagrindas patenkinti atsakovo atskiruosius skundus ir skundžiamą nutartį panaikinti.

Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

n u t a r i a :

Vilniaus apygardos teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartį panaikinti ir grąžinti civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Butvita“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „BIRAČ EUROPE“ dėl įsiskolinimo priteisimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Teisėja Nijolė Piškinaitė

 

 

 

Komentarai